Viken fylkeshus

Viken fylkeshus

Viken fylkeshus

Planleggingen av Sandvikas nordre sentrum åpner for å revurdere byens pågående utviklingsintensjoner, gjennom å introdusere en helthetlig tilnærming til transformasjonen av Sandvika Nord. Prosjektet utforsker merverdien et slikt byggeprogram kan gi både lokalt og regionalt. Sammen med Grindaker Landskapsarkitekter introduserer vi en sterk blanding av arkitektur og landskap, som tilfører Sandvika en ny type urbanitet gjennom en betydelig utvidelse av Rønne elvens grønne miljø. Vårt konkurransebidrag fremmer bevisst strategier for flerfunksjonelle bygg, heller enn monofunksjonelle kontorarealer. Vi ser for oss all nybygging, inkludert Viken-hovedkvarteret, som programmatisk hybrid med fleksibilitet for endring av program over tid.

/ Arkitektur

Status   Parallelloppdrag 2021 - 2. plass

Oppdragsgiver   Viken fylkeskommune

Lokasjon   Sandvika, Norge

Størrelse   25 000 m²

Foto   Ghilardi+Hellsten Arkitektur og Grindaker

Viken fylkeshus

Masterplan

Vi foreslår en systematisk utvidelse av det grønne miljøet i elva som dekker alle områder som er tildelt utbygging, inkludert Vikens kontortomt. Resultatet er en drastisk økning av det lokale økosystemet, og øker også permeable overflater og overvannshåndtering for hele Sandvika nord. Et rikt nettverk av stier letter fremkommelighet og fremmer myk mobilitet. Bygningsvolumer artikulerer både i plan og snitt for bedre å tilpasse seg eksisterende bygningsmiljø over elva.

Viken fylkeshus
Situasjonsplan

Landskap

Vårt forslag består av fire naturbaserte byrom:

  1. En rekreasjonssone langs Rønneelva som gjenoppretter den lokale økologien.
  2. En grønn park for overvannshåndtering mellom fylkeshuset og jernbanen.
  3. Et aktivitetsbasert byrom mot sørvest.
  4. Et hardscape torg som kobler bygget mot Sandvika stasjon.

Konseptuelt arbeider vi med to tilnærminger til landskap. Mot nord og øst gjenoppretter, og styrker vi den lokale økologien langs Rønneelva. Vi forlenger også eksisterende elvepromenade fra sør og forbinder den med Engersjøen i øst. Promenaden er hevet over bakken, noe som letter universell tilgjengelighet samtidig som den beskytter det grønne miljøet. Mot sør og vest foreslår vi en grønn bystruktur, designet for å håndtere høy grad av mobilitet og brukeraktivitet. Overvannshåndtering er integrert i designet, forsinker og filtrerer regnvann før det transporteres til elven.

Viken fylkeshus

Bygget

Byggets fotavtrykk og volum er utformet som en direkte respons på det varierende eksisterende forhold på nord- og sørsiden av tomten. Den mindre urbane bebyggelsen i nord krever en mindre monolittisk karakter og drar nytte av at ny bebyggelse er sammensatt av mindre deler. På sørsiden vender byggets høyeste punkt mot bytorget, og trapper gradvis ned mot Engervannet-landskapet i øst. Ved basen er bygningen også trukket tilbake på to hjørner, noe som gir plass til elven i nord og inviterer folk inn fra hovedtorget i sør. Artikuleringen av bygningsvolumet gir også variasjon av dybde på flere nivåer, disse ulike planløsningene kan tilpasses nåværende og fremtidige behov. De fleste felles- og fellesarealer for Viken-kontorene ligger i første etasje.

Viken fylkeshus

Bakkeplan

Første etasje er delt i to nivåer som følger terrenget på stedet, forbundet med et rampeformet utstillingsrom som viser fylkeslandskapet fra fjell til fjord. En stor vinterhage på stasjonssiden fungerer som lobby, kafé og buffer mellom stasjonsplassen og Viken-kontorene. På nordre hjørne følger en auditoriumsplass terrenget og åpner for en utescene langs elvesiden. Alle semi-offentlige rom, som fylkeshus og konferansefasiliteter, er plassert i første og andre etasje med direkte adkomst fra vinterhagen. Dette rommet ligger rundt en dobbel høyde plass over utstillingsrampen.

Kantine og prosjektsoner er plassert i basen, rett over konferanseetasjen. Disse to planene fungerer som overgangetasjer mellom fellesarealene i nedre sokkel, og dedikerte kontoretasjer for Viken på plan 5-10. Det doble høyderommet i kantinen tillater visuelle forbindelser mellom de sosiale funksjonene. Kontornivåene for Viken-programmet er designet for maksimal layoutfleksibilitet og tilpasningsevne, og tar hensyn til den konstante utviklingen av arbeidsrutiner. Kompakte støtteområder rundt kjernene gir effektive arbeidsområder på alle sider. Skiftet av planen genererer flere hjørner og åpner for dypere dagslysinntrengning, noe som øker antall arbeidsplasser og sosiale områder. De tilbaketrukne øvre planene fungerer som fleksibelt utleieareal for andre kontorleietakere, også dimensjonert for ombygging til boenheter eller hotell. En slik tilnærming forlenger bygningens levetid gjennom enkel gjenbruk og kan også gi et bygg med blandet bruk fra dag én.

Ny kontormodul

Selv om måten vi jobber på er i stadig utvikling, har en standard cellekontormodul holdt seg mer eller mindre uendret siden 1950-tallet. Plassbehovet til utstyr, oppbevaring og møbler på det private kontoret har blitt dramatisk redusert av digitalisering, i tillegg til at en typisk arbeidsdag ofte tilbringes på flere steder og i konstellasjoner. I dag jobber vi mer kollektivt, i team og prosjektbasert. For Viken har vi oppdatert kontormodulen til å passe moderne arbeidsmetoder og prosesser. Med sine dimensjoner på 3,8m x 1,8m er modulen egnet for enkeltbrukere eller små team, kombinasjonen av to eller tre moduler resulterer i en rekke møterom og prosjektrom.

For å sikre et levende urbant nabolag gjennom blandet bruk tegnet vi bygget med mulighet for boliger på de øvre nivåene. I et slikt alternativ kan overskuddskontoret til Viken-programmet handles med boliger fra nærliggende boligområder. Bolig på øvre plan vil nyte godt av de beste utsiktene og solforholdene, mens det kommersielle programmet forblir knyttet til byrommene i første etasje.

Viken fylkeshus


Relaterte
prosjekter

Se flere