Nytorget konkurranse

Nytorget konkurranse

Nytorget konkurranse

Nytorget er et av Stavangers sentrale torg.  Konkurransen omhandlet mulighetene for en oppgradering av dagens torg i forbindelse med at det skal gjøres bilfritt, samt utvikling på tilstøtende utbyggingstomter i sør. Spesifikke utbyggingsbehov er lokalisering av den kommunale virksomheten Ungdom og fritid med ungdomsklubben Metropolis i tillegg til formål som kontor, forretning, bevertning, tjenesteyting og bolig.  Vårt vinnerprosjekt «Tre hus og et langbord», illustrerer en utbygging som vil være med på å støtte opp under visjon om Nytorget som en åpen og inviterende kulturarena.

/ Stedsutvikling

Status   Prekvalifisert arkitektkonkurranse 2019, pågående regulering

Oppdragsgiver   Entra Eiendom og Stavanger Utvikling

Lokasjon   Stavanger, Norge

Team   Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Karres en Brands og Dipl.-Ing. Florian Kosche

Størrelse   20.000 m2 bygg / 5.500 m2 gater og torg

Illustrasjoner   Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Piks og Karres+Brands

Nytorget konkurranse

Nytorget har hatt mange ulike funksjoner, blant annet som oppmøteplass for demonstrasjoner, religiøse møter, taxi oppstilling, som markedsplass, avlastende hestetorg og en rekke andre folkelige aktiviteter. Denne historikken har bidratt til at Nytorget fremstår som levende og uformelt. For å videreføre denne flerfaseterte identiteten består vår designstrategi av:

  1. Fleksible utbyggingsscenarioer som er åpne for på-/medvirkning og som kan bygges, evalueres og tilpasses over tid. Dette gjelder både for nybygg, trafikkløsning, parker og torg.
  2. En tydelig innramming av Nytorgets form gjennom bevaring av mur og trær, en streng byggelinje i syd, samt langstrakte grønne aktivitets- og parkrom på både øvre og nedre nivå.
  3. En stedstilpasset volumoppbygging med lave byggehøyder (4-6 etg fra bakkenivå) som trapper seg ned mot kulturminner, naboer og den lokale konteksten.
  4. Nybygg i en porøs bebyggelsesstruktur som knytter seg til, og aktiverer, eksisterende omkringliggende gatenett og skaper nye sammenhenger, møteplasser og forbindelser på langs og på tvers.
  5. Et bygningskompleks som kan ha helt atskilte funksjoner og leietakere, men samtidig er tilrettelagt med en base for mulig flerbruk, sambruk og deling for tradisjonelle eller nye utleiekonsepter.
  6. At alle nybygg bygges i massivtre, men med ulike arkitektoniske uttrykk, farger og fasadeløsninger i tråd med mangfoldet i trehusbyen.
Nytorget konkurranse
Situasjonsplan

Byrommet

«Langbordet» består av en grønn og frodig park på «øvre torg» og et langsgående sambruksareal med gang- og sykkelrute og uteservering på «nedre torg». Begge torg inviterer omkringliggende bedrifter og aktiviteter til å ta i bruk arealer i direkte nærhet med en større frihet enn det som tradisjonelle byrom tillater. Det positive og pågående samarbeidet mellom aktører i området bør støttes og stimuleres videre gjennom «empowerment» strategier der man tillater at kulturaktører til tider får lov til å kurere deler av Nytorget etter egne ønsker. På den måten vil Nytorget ikke stagnere i en ferdig tilstand uten stadig by på ulike opplevelser, og gjøre Nytorget til et relevant og annerledes sted i byen.

I hele parkens utstrekning foreslås en serie av lette offentlige strukturer/paviljonger for torg, marked, utekjøkken, trappe-/amfisone, husker og scene. Disse er tenkt malt i samme røde farge som kirken og fremstå som del av det kulturelle lokale programmet. Dette komplementeres med 200 røde «Nytorgstoler» som kan flyttes og benyttes rundt på i hele området for torgets brukere. Strukturene skal være multifunksjonelle, inkludere aspekt av lek og utforskning, og flere av de vil kunne ha takoverdekning etter behov.

Nytorget konkurranse

Bygningene

For å muliggjøre en trinnvis utvikling, og for å skalere ned utbyggingsvolumet i den urbane konteksten, har vi foreslått tre separate bygg/tomter. Byggene er sammenkoblet i det nederste planet og i en fullt utnyttet kjeller. De tre volumene er formet og skreddersydd etter tilstøtende kontekst langs hver sin gate, og danner et mellomrom seg imellom – et offentlig smau.

Vi foreslår en programmatisk blanding i de to første etasjene i byggene (-1 og bakkeplan) og en ren kontorstruktur i etasjene over. Denne strategien muliggjør at de ulike fasadene er åpne mot omkringliggende miljøer på gateplan. På gateplan foreslås en blanding av inngangspartier, kafeer, kantiner, workshoper, bar gym, og butikker. Kontorbyggene er tenkt typologisk varierte for å invitere et større mangfold av bedrifter. Dette forsterkes også i ulike volumoppbygginger, arkitektoniske uttrykk og fasadeløsninger. Felles for alle tre byggene er at de alle er foreslått bygget i tre og at de har unike og åpne toppetasjer med store søylefrie rom og spektakulær utsikt over byen.

Vi mener at Metropolis (Ungdom og Fritid) brukerne har et potensial til å fremstå som et særdeles positivt innslag i bymiljøet på Nytorget, og at selve funksjonen og romprogrammet også tilrettelegger for sambruk og/eller flerbruk med miljøer i andre næringer.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Nytorget konkurranse
Nytorget konkurranse


Relaterte
prosjekter

Se flere