Nytorget

Nytorget

Nytorget

Vinnerprosjekt «Tre hus og et langbord» ligger øst i Stavanger sentrum. Formålet med prosjektet er å legge til rette for bymessig utvikling med sentrumsformål som; kontor, forretning, bevertning, tjenesteyting og kultur, samt eventuelt bolig med tilhørende uteoppholdsareal. Området skal støtte opp under visjonen om Nytorget som en åpen og inviterende kulturarena. Ny bebyggelse og uterom skal gis en utforming av høy arkitektonisk og materialmessig kvalitet ved at det skal være varig, tidløst og funksjonelt.  Utbyggingen skal ha fokus på å bygge energieffektivt, miljøvennlig og universelt utformet.

/ Stedsutvikling

Status   Arkitektkonkurranse 2019, pågående regulering

Oppdragsgiver   Entra Eiendom og Stavanger Utvikling

Lokasjon   Stavanger, Norge

Team   Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Karres en Brands og Dipl.-Ing. Florian Kosche

Størrelse   20 000 m2

Illustrasjoner   Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Piks og Karres+Brands

Nytorget

Byrommet

«Langbordet» inviterer omkringliggende bedrifter og aktiviteter (f.eks. Metropolis og Rogaland kunstsenter) til å ta i bruk arealer i direkte nærhet med en større frihet enn det som tradisjonelle byrom tillater. Det positive og pågående samarbeidet mellom aktører i området bør støttes og stimuleres videre gjennom «empowerment» strategier der man tillater at kulturaktører til tider får lov til å kurere deler av Nytorget etter egne ønsker. På den måten vil Nytorget ikke stagnere i en ferdig tilstand uten stadig by på ulike opplevelser, og gjøre Nytorget til et relevant og annerledes sted i byen. En viktig strategi er likevel at parkens flater ikke er direkte koblet til inngangssoner og bygg for å unngå at de oppleves som privatiserte. Langbordet er derfor atskilt fra husveggen på det øvre plan med en 5-6 meter bred gangsone.

I hele parkens utstrekning foreslås en serie av lette offentlige strukturer/paviljonger for torg, marked, utekjøkken, trappe-/amfisone, husker og scene. Disse er tenkt malt i samme røde farge som kirken og fremstå som del av det kulturelle lokale programmet. Dette komplementeres med 200 røde Nytorgstoler som kan flyttes og benyttes rundt på i hele området for torgets brukere. Strukturene skal være multifunksjonelle, inkludere aspekt av lek og utforskning, og flere av de vil kunne ha takoverdekning etter behov.

Nytorget
Situasjonsplan
Nytorget

Bygningene

For å muliggjøre en trinnvis utvikling, og for å skalere ned utbyggingsvolumet i den urbane konteksten, har vi foreslått tre separate bygg/tomter. Byggene er sammenkoblet i det nederste planet og i en fullt utnyttet kjeller. De tre volumene er formet og skreddersydd etter tilstøtende kontekst langs hver sin gate, og danner et mellomrom seg imellom – et offentlig smau.

Vi foreslår en programmatisk blanding i de to første etasjene i byggene (-1 og bakkeplan) og en ren kontorstruktur i etasjene over. Denne strategien muliggjør at de ulike fasadene er åpne mot omkringliggende miljøer på gateplan. På gateplan foreslås en blanding av inngangspartier, kafeer, kantiner, workshoper, bar gym, og butikker. Kontorbyggene er tenkt typologisk varierte for å invitere et større mangfold av bedrifter. Dette forsterkes også i ulike volumoppbygginger, arkitektoniske uttrykk og fasadeløsninger. Felles for alle tre byggene er at de alle er foreslått bygget i tre og at de har unike og åpne toppetasjer med store søylefrie rom og spektakulær utsikt over byen.

Vi mener at Metropolis (Ungdom og Fritid) brukerne har et potensial til å fremstå som et særdeles positivt innslag i bymiljøet på Nytorget, og at selve funksjonen og romprogrammet også tilrettelegger for sambruk og/eller flerbruk med miljøer i andre næringer.

Nytorget


Relaterte
prosjekter

Se flere