Transittkaia

Transittkaia

Transittkaia

110% Transittkaia er utviklet med en ambisjon om å skape et gjensidig, synergirikt forhold mellom elva, kulturhistorien, dagens industri, og det nye nabolaget på Transittkaia. Den industrielle identiteten til Nyhavna videreføres, elvemunningens økosystemer reintroduseres og nye rekreasjonsarealer og urbane uterom etableres. Sammen danner dette grunnlaget for ett nytt særegent og fremtidsrettet nabolag til glede for beboere og byen.

/ Stedsutvikling

Status  Prekvalifisert konkurranse 2022 - 2.plass

Oppdragsgiver  Nyhavna Utvikling AS

Lokasjon  Trondheim, Norge

Størrelse  115.000 m2

Illustrasjoner  Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Grindaker Landskapsarkitekter

Prosjektgruppe  Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Grindaker Landskapsarkitekter, Veni, Vianova

Transittkaia

Nidelva er en viktig grunn til at Trondheim by ligger der den gjør i dag. Elva har i århundrer vært næringsgrunnlag for byen, i senere tid for energiproduksjon, tømmerindustri og havnevirksomhet. Elva er også en ressurs for rekreasjon og biologisk mangfold, med unntak av strekket fra Midtbyen til Transittpiren. Når havnevirksomheten flyttes vekk fra Transittkaia åpnes muligheten for å reparere elvemunningens økosystemer i kombinasjon med nyskapende og attraktive rekreasjonsarealer. I 110% Transittkaia tilgjengeliggjøres vannkanten i et dynamisk system der tidevannet kontinuerlig vil forme opplevelsen av landskapet, skape varierte uterom for mennesker, og gi grobunn for biologisk mangfold.

Ved å omforme elvekanten og trekke vannet inn i allmenningene, dannes segmenter langs elvepromenaden som korresponderer med koblingene til resten av Nyhavna i øst. Segmentene legger til rette for tre kvartaler langs elva, Skipperkvartalet i nord, Styrmannskvartalet, og Båtmannskvartalet i sør, med allmenninger mellom hvert kvartal. På østsiden av Transittgata legges bygningsmassen rundt et urbant rom og danner Loskvartalet. Hvert kvartal justeres som en naturlig reaksjon på sin kontekst og beliggenhet.

Transittkaia

Sammen danner de fire kvartalene på Transittkaia en helhetlig ramme for byliv, attraksjon, hverdagsliv, og næringsvirksomhet. Alle kvartaler har en miks av program, med størst vekt på bolig mot Nidelva, og næringsarealer mot Pirbrua/jernbanen. Kvartalene har fleksible arealer på bakkeplan som gjør det mulig å tilrettelegge for ulik programmering. For å oppnå intensitet i tidlig fase legges hovedvekten av utadrettede funksjoner i tilknytning til allmenningene. Langs elvepromenaden tilrettelegges det for solfylte arealer for bevertning, kultur, opphold og næringsvirksomhet knyttet til rekreasjon og aktivitet. I Transittgata legges hverdagsfunksjoner for beboere og arbeidstakere, med hovedvekt på urbane funksjoner i sør og barnehage og helse i nord. I midtre del av Transittgata legges det til rette for småskala produksjon, teknologi og fellesverksted.

Transittkaia
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Transittkaia

110 % Transittkaia henter inspirasjon fra rasjonaliteten i den eksisterende industrielle bygningsmassen på kaia. Volumene mot kaia har en tydelig horisontalitet og takformene fra dagens bebyggelse videreføres. På bakkeplanet oversettes havnelagrenes store porter til store vinduer eller atkomstporter, og mulighet for variasjon i program, fra bolig, delingsfunksjoner, handel eller til småskala industri. Sammen med gjenbruk av bygningsmaterialer og historiske elementer sikrer dette en tydelig rød tråd i områdets identitet.

Modul- og elementbasert byggeri gir høy presisjon, redusert avfall, rask byggetid, og bedre tilrettelegging for ombruk. Det er mulighet for å gjenbruke materialer fra eksisterende strukturer i ny bebyggelse, for eksempel som kledning i deler av fasaden eller som rammeverk for mindre volumer. Byggenes skall utføres som elementer i robuste og værbestandige materialer, med lang levetid. Dekker og bærekonstruksjonen i boligbebyggelsen utformes som massivtrekonstruksjoner.

I næringsbyggene/arealene med lengre spenn utføres dekkene som ombrukbare, lavkarbon betongelementer. Fasadeelementene legger til rette for at vegetasjon kan bli en del av fasadeuttrykket, og fungere som naturlig solskjerming i sommerhalvåret.

Transittkaia
Transittkaia


Relaterte
prosjekter

Se flere