Saupstad+

Saupstad+

Saupstad+

Saupstad er en forstadsbebyggelse fra 1970-tallet utenfor Trondheim med lave boligblokker organisert rundt felles tun og hager. Et kjennetegn ved stedet er at hele området er bilfritt og at en ringvei – “Saupstadringen” gir adkomst til hele området. Prosjektets omfang var å vurdere mulighetene for fortetting med rekkehus på en sentral kommunal tomt. Ideen var at rekkehus vil bidra med mer variasjon i boligtypologi og skape en større variasjon av beboere.

/ Stedsutvikling

Status   Parallelloppdrag 2020

Oppdragsgiver   Trondheim kommune

Lokasjon   Trondheim, Norge

Størrelse   16 650 m²

Illustrasjoner   Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Saupstad+

Strategi

Vår strategi var å videreutvikle de positive verdiene som allerede eksisterer på stedet; store grønne og åpne arealer, lav bebyggelse, lav tetthet og den bilfrie indre kjernen i nabolaget. Prosjektet skal legge til rette for boligtypologier som utfyller dagens tilbud i området både visuelt og romlig, for å legge et nytt lag til eksisterende miljø. Sammen gjør disse strategiene at fortettingen kan være hensynsfull og gi merverdi for naboene og for området ellers. Visjonen som er utviklet inneholder strategier på fire skalaer: på bydelsnivå, nærmiljø, tomt og boenhet.

Saupstad+
Oversiktsbilde

Fra trafikkert ringvei til grønn allé

I et urbant perspektiv ligger tomten i skjæringspunktet mellom tre viktige elementer i området, som vi kalte: «Saupstad allé», «Parkringen» og «Saupstad sentrum». Forslaget tar sikte på å transformere ringveien til en grønn allé med forseggjorte gang- og sykkelveier, mens “Parkringen” er en ny ringvei eksklusivt for myk mobilitet, som strategisk forbinder området med alle de omkringliggende byområdene. Til slutt overlapper disse to lagene i det sentrale området som er forsterket med boliger, et mobilitetsknutepunkt og et nytt utendørs møteområde som vil gi service til potensielt mange flere utfyllingsprosjekter innen 600 meters gangavstand.

Saupstad+
Saupstad+
Saupstad+


Relaterte
prosjekter

Se flere