Saupstad+

Saupstad+

Saupstad+

Saupstad er en forstadsbebyggelse fra 1970-tallet utenfor Trondheim med lave boligblokker organisert rundt felles tun og hager. Et kjennetegn ved stedet er at hele området er bilfritt og at en ringvei – “Supstadringen” gir adkomst for hele området. Prosjektets omfang var å undersøke mulighetene for fortetting av området med rekkehus på en sentral kommune eid tomt – «skoletomta». Tanken var at rekkehus skulle bidra med mer variasjon i boligtilbudet og mer mangfold blant beboerne. Prosjektets visjon inneholder strategier på flere skalaer: på bydelsnivå, nærmiljø, tomt og boenhet.

/ Stedsutvikling

Status   Parallelloppdrag 2020

Oppdragsgiver   Trondheim kommune

Lokasjon   Trondheim, Norge

Størrelse   16 650 m²

Illustrasjoner   Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Saupstad+
Saupstad+

2 ringer og et fortettet tyngdepunkt

I et urbant perspektiv ligger tomten i skjæringspunktet mellom tre viktige elementer i området, som vi kalte: «Saupstad allé», «Parkringen» og «Saupstad sentrum». Forslaget tar sikte på å transformere ringveien til en grønn allé med forseggjorte gang- og sykkelveier, mens «Parkringen» er en ny ringvei eksklusivt for myk mobilitet, som strategisk forbinder området med alle de omkringliggende byområdene. Til slutt overlapper disse to lagene i det sentrale området som samler flere nye boliger, et mobilitetsknutepunkt, park, bibliotek, byrom samt andre servicetilbud som på sikt kan betjene fortettingsprosjekter innen 600 meters gangavstand.

Saupstad+
Saupstad+

1 terrassert landskap + tett/lav landsby

Forslaget til fortetting med rekkehus skal bidra med nye kvaliteter og skape merverdi i eksisterende nærmiljø. Dette sikres blant annet gjennom en åpen, porøs bebyggelsesstruktur, gode sol- og dagslysforhold, utbedrede plassrom og nye bilfrie gatetun mellom eksisterende og ny bebyggelse. Dette oppnås ved at dagens skrånende terreng beholdes, men videreutvikles ved å jevnt terrassere det mot øst i “parseller” tilpasset en tomtestruktur for rekkehus.

Saupstad+

Terrasseringene skaper naturlige avgrensninger mellom private og felles arealer. Dette sikrer videreføring av et åpent og grønt preg samtidig som landsbystrukturen bidrar til en ny visuell opplevelse på stedet. Grepet gir en robust todeltplan der utvikling kan gjennomføres i faser eller at gamle Kolstad barneskole kan bestå eller gjenbrukes.

6 ulike boligenheter i en «stor villa» + private hager og takterrasser

Boligene skal være et supplement til dagens boligtilbud i borettslagene og alle enheter har blant annet private utearealer enten i hage / på tak.  Husene er utformet med seks ulike boliger samlet i en «villa» for å sikre mangfold i boligsammensetningen også i hvert hus.  I hver “villa”/grunnenhet er det en enhet med krav til tilgjengelighet samt en hybel til utleie og alle har fleksible planer der antall soverom i boligen kan endres over tid samt mulighet for fellesskap- /generasjonsboliger innenfor grunnenheten. Av de seks enhetene i en «villa» er fire enheter planlagt som tradisjonelle rekkehus.

 

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Saupstad+


Relaterte
prosjekter

Se flere