Værste Syd

Værste Syd

Værste Syd

Fredrikstad var på 1900-tallet en landets største industribyer. Nå er det meste av verftsindustrien borte, og industriområdet «Værste» transformeres til en helt ny bydel. Lengst syd på Værste, mellom Glombofjellet og den gamle Dokka, planlegges et nytt boligområde med 1.300 boliger, skole, barnehage og flotte turområder. Sammen med Værste AS og Griff har vi arbeidet med en masterplan for delområdet FMV 5. Området har fått navnet Værste Syd – Kanalbyen.

/ Stedsutvikling

Status   Pågående

Oppdragsgiver   Værste AS

Lokasjon   Fredrikstad, Norge

Team   Ghilardi + Hellsten Arkitekter og Griff Arkitektur

Størrelse   143 000 m2

Illustrasjoner   Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Værste Syd

I masterplanen er målsetningene å se på en helhetlig i plan i sammenheng med tilstøtende pågående planlegging av FMV6, fokus på sosial bærekraft gjennom styrking av nabolagstankegang, ulike boligtypologier inklusiv områder for småhusbebyggelse, integrering av ny barnehage og skole som lokal møteplass samt at flest mulig boliger skulle ha direkte plassering langs vann og/eller park. Det ble i tidlig fase utarbeidet tre alternative strategier.

Værste Syd

Hovedgrepet med kanal+ kvartaler ble valgt da det gir tydelige felles møtesteder der et sterkt sosialt nettverk kan utvikles. Kanalen vil være med å skape stedsidentitet og gi muligheter for flere til å leve og oppholde seg på /nært vannet. Gatetunene i kvartalstrukturen gir like muligheter for tilknytning til det sentrale nabolagstorget, der skole og barnehage blir “hjørnesteinene” for felles aktiviteter og sambruk av arealer. Griddet gir optimal tilgjengelighet på langs og på tvers av området og forbinder sjøsider, eksisterende nabolaget i syd, Varden og Selma Nygrens vei sammen. I krysningspunktet mellom disse lokaliseres nabolagstorget, servicetilbud som nærbutikk og café.  Kvartaler ligger forskutt og skaper hjørner der bebyggelsen brytes opp og man inviteres inn.

Værste Syd
Værste Syd

Bebyggelsen skal være variert og mangfoldig med muligheter for mennesker i ulike livssit­uasjonen og faser. Småhusområder er tenkt lokalisert nærmest skole og eksisterende ene­boligmiljø. Kvartalene anbefales utviklet med ulike typologier og arkitektoniske uttrykk for å skape et visuelt stimulerende miljø.

Værste Syd


Relaterte
prosjekter

Se flere