Paradis K1 + K2

Paradis K1 + K2

Paradis K1 + K2

En ny konkurranse for K1+ K2 ble initiert i reguleringsplanfasen av Paradis-området med mål om å redusere byggehøydene illustrert i det opprinnelige skisseprosjektet. Funksjoner og utnyttelse på 54.000m2 skulle derimot opprettholdes, men oppnås gjennom økt andel bebygd areal på feltene. For å tydeligere vise hva prosjektet kan gi “tilbake til byen” oppsummerte vi innspill i brukermedvirkningen i et «medvirkningshjul» og forklarte tematisk tiltak i forhold til denne.

/ Arkitektur

Status  Invitert konkurranse 1.pris, 2015

Oppdragsgiver  Bane Nor Eiendom AS

Lokasjon  Stavanger, Norge

Størrelse  54.000 m²

Illustrasjoner  Tegmark og Ghilardi+Hellsten

Prosjektgruppe  Ghilardi + Hellsten Arkitekter, RIB Florian Kosche og NORSAM

Paradis K1 + K2
Paradis K1 + K2
Paradis K1 + K2

LANDSKAP / VOLUMOPPBYGGING

Det nye forslaget til volumoppbygging av næringsbyggene er en kombinasjon av: lavest mulig byggehøyde, optimale kontorbredder, høy grad av porøsitet på bakkeplan,  utsyn fra flere av byens nivåer  og variasjon i skala. Skrå takflater og flere volum bryter opp bebyggelsen på en effektiv måte og gjør utbyggingen i større grad tilpasset omkringliggende landskap (fjordutsikt og åskammer) og nabobebyggelse.

Paradis K1 + K2
Paradis K1 + K2

IDENTITET / UTTRYKK

De to næringsbyggene er sammenhengende, men samtidig oppbrutt grunnet skrå takflater og ulike fasadeuttrykk på henholdsvis kortsider og langsider. Variasjonen i taklandskapet gir stedet, sammen med tilhørende terrasser, triangulære plasser, hagerom og amfier, en helt ny identitet. Strømsbrua er ikke lenger bare en bro, men et sted.

Paradis K1 + K2

TILGJENGELIGHET

Tilgjengeligheten på stedet optimaliseres med mange valgmuligheter og færrest mulig krysningspunkter med biltrafikk. Vi foreslår en deling av Gandsfjordruta i  flere  alternative  ruter  slik at  noen  ruter optimaliseres  for transportsyklister mens andre forbeholdes tursyklister.   Koblinger til bygg fra stømsbrua kan realiseres med ny eller eksisterende bro.

Paradis K1 + K2


Relaterte
prosjekter

Se flere