Økern torg

Økern torg

Økern torg

Reguleringen av Økern Torgvei 6 muliggjør utviklingen av en større industritomt ved grensen til Oslo sentrum i nord. Området som tidligere ble brukt som distribusjonssenter for engroshandel med frukt, blomster og grønnsaker, skal transformeres til et nytt nabolag med ca. 800-900 boliger, skole og barnehage, næringsarealer og en offentlig park som betjener hele Hovin-distriktet.

/ Stedsutvikling

Status  Pågående reguleringssak

Oppdragsgiver  Oslo kommune ved Eiendoms-og Byfornyelsesetaten

Lokasjon  Oslo, Norge

Størrelse  104 000 m² planområde

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter og Tegmark

Økern torg

Fire boligkvartaler

De fire boligkvartalene skaper nye offentlige forbindelser gjennom området med torg, møteplasser og rekreasjonssoner. Barnehage, skole og flerbrukshall ligger tilknyttet Hovinparken, og vil forsterke den grønne korridoren mot Bjerke. Et vannhåndteringssystem, inkludert gjenåpningen av Refstadbekken, vil tjene som et åpent fordrøyningssystem for området. Det legges opp til en barnehage med 8 avdelinger og en ungdomsskole med 840 elever.

Økern torg

Boligtypologier

Boligblokkene er utformet som en base- og tårnstruktur. Bebyggelsen følger terrenget og kombinasjonen av baser og tårn gir stor variasjon for ulike boligtypologier og lune gårdsrom. Tårn og baser utgjør tilsammen maksimalt 8 etasjer, og deres plassering er definert i henhold til solforholdene og til omkringliggende bygninger. Enheter i første etasje er utformet som duplekser eller rekkehus for å ta opp terrengforskjellene i den indre gårdsplassen med hager foran og bak egnet for beboere med barn, dyr, hageinteresser etc. De ulike boligtypologiene i tårnene gir en god blanding av små og store leiligheter, uten leiligheter som er ensidige, vendt mot nord. Utearealene består av takhager, forhager og gårdsrom på terreng.

Venstre bilde
Midtbilde
Høyre bilde

Terrasseringer

For å kunne utvikle området er dagens topografi justert i terrasseringer langs Økern Torgvei slik at det treffer omkringliggende terreng bedre og tilbakefører et naturlig skrånende terreng sørover.

I dette skrånende landskapet får grønnstrukturen optimale utsyn- og solforhold og riktig fall for god overvannshåndtering. Grønnstrukturen skal ha funksjon som en større «infiltrasjonspark» som skal fordrøye vann fra planområdet og det ovenforliggende nedbørsfeltet.

For å unngå stor tilførsel av jordmasser bidrar parkeringskjeller under terreng og ny bebyggelsen til å skape bedre forbindelser. Mellom Økern Torgvei og nytt skoleanlegg er det regulert inn en diagonal gangforbindelse på tilnærmet flatt terreng. Dette er tenkt som det det viktigste «strøket» i området og er universelt utformet.  Langs forbindelsene lokaliseres torg og møteplasser. Her utformes bebyggelsen med avskårede hjørner for å sikre gode plassdannelser med optimale solforhold samt visuell kontakt seg imellom.

Økern torg

Hovinparken

Den offentlige parken har gunstig solforhold og utsikt, og det skrånende terrenget er perfekt for regnvannsinnsamling. Refstadbekken, som i dag ligger i et underjordisk rørsystem, foreslås gjenåpnet og rekonstruert som en del av det naturlige infiltrasjonssystemet i parken. Målet er å kombinere rekreasjon, aktiviteter og lekeplasser med et åpent vannhåndteringssystem av elver og dammer. Systemet er designet for å være så funksjonelt som mulig, samtidig som det er en attraksjon med sin unike identitet, biologiske mangfold og områder for læring. Refstadbekken vil bli gjenåpnet med naturlige buffersoner med variert vegetasjon for å sikre området ved flom. Hovinparken skal iht. overordnede føringer være 25 daa stor, og sammen med tilstøtende grøntområder i nord og sør, kobles den på Den grønne ringen, og danner en park på ca. 150 dekar, tilsvarende størrelsen på Oslo botaniske hage.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Økern torg


Relaterte
prosjekter

Se flere