Nytorget regulering

Nytorget regulering

Nytorget regulering

Nytorget er et av Stavangers sentrale torg. Den tilstøtende tomten Fel tC11 (Nytorget 1) skal utvikles som en del av det strategiske byutviklingsprosjektet ved Nytorget. Formålet med planen er å legge til rette for bymessig utvikling med sentrumsformål som kan styrke Nytorget som møteplass for arbeidsliv og kultur. I tillegg skal trafikksikkerhet og opplevelsesverdi for gående forbedres. Området skal støtte opp under visjonen om Nytorget som en åpen og inviterende kulturarena. I tillegg til publikumsrettede funksjoner på gateplan planlegges det for ca. 300‐400 nye arbeidsplasser, med blant andre Mediebyen Stavanger og nye lokaler for Ungdom og Fritid.

/ Stedsutvikling

Status  Innsendt regulering og illustrasjonsprosjekt

Oppdragsgiver  SVG property, Stavanger Utvikling KF

Lokasjon  Stavanger. Norge

Størrelse  13.900 m2 bygg / 10.250 m2 gater og torg

Foto  Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Prosjektgruppe  Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Nytorget regulering
Nytorget regulering
Nytorget regulering
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Nytorget regulering
Nytorget regulering
Nytorget regulering
Nytorget regulering

Nytorget utformes som en åpen og inviterende kulturarena. I tillegg til publikumsrettede funksjoner på gateplan legges det til rette for uteservering, lek, parkarealer og åpen overvannshåndtering, samt at den historiske muren bevares.

Venstre bilde
Midtbilde
Høyre bilde


Relaterte
prosjekter

Se flere