Lierstranda Knutepunkt

Lierstranda Knutepunkt

Lierstranda Knutepunkt

En samlokalisering av Brakerøya og Lier stasjon støtter oppunder potensialet for en ny bærekraftig byutvikling på Lierstranda og en transformasjon av et industriområde beliggende på en av Drammensområdets flotteste tomter. Området ligger i skjæringspunktet mellom land, by og fjord, og en utvikling her vil knytte Drammen og Lier tettere sammen og samtidig øke kontakten mellom byen og fjorden.

/ Stedsutvikling

Status  Parallelloppdrag 2015

Oppdragsgiver  Lier og Drammen kommune

Lokasjon  Lierstranda, Norge

Størrelse  1.000.000 m²

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter og Tegmark

Prosjektgruppe  Ghilardi + Hellsten Arkitekter og Norsam

Lierstranda Knutepunkt
Lierstranda Knutepunkt
Situasjonsplan

Lierstrandas masterplan bygger på 10 hovedprinsipper:

  1. Jernbanestasjonen plasseres lokalt i utviklingsområdet. Med atkomster på hver ende av stasjonen, vil den være i gangavstand fra det nye sykehuset.
  2. Jernbanen og stasjonen løftes til samme nivå som dagens jernbanebro og muliggjør en likeverdig byutvikling på begge sider av jernbanen med gode koblinger på tvers. Arealene under jernbanesporene bygges ut og bidrar til attraktive byrom med byliv helt inntil sporområdet.
  3. Ny påkobling til E18 ved Jensvollveien. RV23 føres dermed i utkanten av utviklingsområdet (først som Jensvollveien, senere muligens via en diagonal fra Amtmannsvingen til E18).
  4. Området får to tydelige landskapsbånd som rammer inn området; en grøntbuffer mot E18 og en Fjordpromende i sør.
  5. Tre ulike allmenninger går på tvers av utviklingen og er store, tydelige strukturerende rom i byen, binder områder sammen på langs og på tvers, og utgjør i tillegg viktige identitetsskapende elementer til den store utviklingen.
  6. Kollektivknutepunktet markeres av stasjonsbygget og dets translusente takkonstruksjon. På denne måten vil den være godt synlig fra avstand og gi en sterk identitet til området.
  7. En høyere tetthet rundt knutepunktet for å skape en mer urban situasjon, understøtte en høy kollektivbruk, samt frigi arealer for lettere utnyttelse, andre funksjoner og rekreasjonsområder.
  8. Bilparkering samles mellom Lierstranda allé og Gamle Kongevei og minsker biltrafikken i arealene utenfor.
  9. Lierstranda får tre hovedgater koblet til eksisterende veinett, både for bil og sykkel. En utvidet Strandveien som den raske koblingen til og gjennom området, Lierstranda allé som kollektivgate og lokalgate som i hovedsak mater og sikrer atkomst til tomtene sør for jernbanen. Jensvollveien som kobling til både Lierbyen og Tranby og ikke minst til E18.
  10. Gamle Kongevei kan bevare deler av sin bebyggelse og gaten gjøres til gatetun eller shared space som resterende tverrgående gater. Gående og syklende alltid er prioritert og evt. kjøring er kun for kjøring til eiendommen.
Lierstranda Knutepunkt
Lierstranda Knutepunkt
Typologier
Lierstranda Knutepunkt
Lierstranda Knutepunkt


Relaterte
prosjekter

Se flere