Furuset

Furuset

Furuset

Prosjektet er et konkurranseutkast i en Idékonkurranse om klimaeffektiv byutvikling på Furuset i Oslo. Vår innfallsvinkel var at skal Furuset bli bærekraftig må Groruddalen bli bærekraftig. Groruddalen er ikke lenger bare en transportkorridor som forbinder alle satellittsentrene, men også en urban destinasjon. I mange tiår har privatbilen vært det ultimate transportmiddelet til/fra denne destinasjonen på grunn av mangel på effektiv offentlig transport. Fra å tenke autonome selvforsynte sentre handler bærekraft om synergier, utveksling og samhandling. Groruddalen trenger en ny visjon der ideen om satellitter ikke nødvendigvis forlates, men gjenopplives og mangedobles, og denne gangen inkluderer dalbunnen.

/ Stedsutvikling

Status  Åpen konkurranse 2010, Innkjøp

Oppdragsgiver  Oslo kommune

Lokasjon  Oslo, Norge

Størrelse  1.110.000 m²

Prosjektgruppe  Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Studio HP AS og CSR Consulting

Furuset

Prosjektet foreslår en fortetting av dalen basert på et utbedret kollektivsystem som går fra å være linjært strukturert til å bli et gridsystem med knutepunkt som forbinder hele dalen. På denne måten vil alle i dalen gis mulighet til å bo og/eller arbeide innenfor 300 meters radius fra en fortettet kollektiv node. Bedre kollektivnett utløser et potensial til å fordoble Groruddalens befolkning. Med en fordobling av dalens bygningsmasse vil ny befolkning totalt kunne komme opp i 300.000 innbyggere og ha mer enn 100.000 arbeidsplasser (mot dagens ca.165.000 innbyggere og ca. 60.000 arbeidsplasser). Dette vil realisere flere stoppesteder på buss, metro og tog samt hyppigere frekvens på alle tilbud.

Dette nye kollektivgriddet sammenfaller med, og bygger videre på, ideen om en tredje T-bane linje i dalbunnen. I tillegg, og før denne bygges, vil en smidigere, mindre og raskere kollektivbuss type måtte introduseres i dalen. Busslinkene er de som i hovedsak forbinder knutepunktene sammen og det er ikke nok at de har miljøvennlig drivstoff, de må også kjøre oftere og kunne snu og kjøre på mindre veier.

Furuset
Furuset

På Furuset knyttes bærekraften opp mot en variasjon i boligtyper, men også i former for eierskap: – selveiere, små sameieenheter og borettslag med bofelleskap, kollektiver, boenhet med annen næring, serviceboliger selvbygging osv. Beregninger i prosjektet viser at antall utomhus bruksflater med høy nytteverdi er like stor etter en fordobling av ny bebyggelse/fotavtrykk. Tidligere grønnflatefaktor på området var på 0.56, men etter fortetting som vist i prosjektet ligger den på 0.64.

Furuset


Relaterte
prosjekter

Se flere