Campus Adamstuen

Campus Adamstuen

Campus Adamstuen

Morgendagens campus ligger ikke isolert utenfor byen, men betrakter byen som en ressurs (og den beste lokaliseringen). I utviklingen av ny teknologi, sosiale medier osv. er idealet om autonomi byttet ut med interaksjon, samarbeid, «open source» – begreper som har betydning langt utenfor forelesningssalene. Den tradisjonelle ideen om en campus som et avgrenset fysisk område utfordres likedan og erstattes med en ide om byen som et kunnskapsfelt. Dette prosjektet undersøker mulighetene for et byintegrert campus på Adamstuen, ettersom Veterinærhøgskolen flytter til Ås i 2020.

/ Arkitektur

Status   Parallelloppdrag 2018

Oppdragsgiver   Statsbygg

Lokasjon   Oslo, Norge

Team   Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Karres en Brands, Haptic, Erik Langdalen og Selvaag Bolig

Størrelse   Nytt 100.000 m2 / eksisterende 30.000 m2

Illustrasjoner   Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Karres+Brands

Campus Adamstuen

Byplangrep

Byplangrepet baserer seg på en videreutvikling av eksisterende struktur og identitet med tett by og institusjonsbygg i sør og en bydelspark i nord. Den nye parken – Adamsparken – blir et grønt pusterom og bindeledd mellom to store institusjonsområder – Ullevål i nord og den nye campusen i sør. For å optimalisere dette konseptet fjernes biltrafikken i Thulstrups gate og dagens parkarealer fortsetter over og inn i aldershjemmet i vest. Thulstrups gate transformeres til en nord-syd gående gang-og sykkelvei som forbinder Ullevål og Adamstuen på en ny og attraktiv måte. Samtidig etableres mange nye grønne «armer» og innganger slik at parken får en tydelig offentlig og tilgjengelig karakter. Parken øker i omfang og vil bli både en destinasjon og mer naturlig gjennomfartsåre enn per i dag. Også i syd gjøres området mer porøst og tilgjengelig samtidig som det fortettes i midten der det er størst utbyggingspotensial. Ti plasser/ og innganger i tomtens ytterkant etableres og leder besøkende inn til et offentlig bilfritt område som består av en samling hager og gårdsrom samt den nye «Læringshallen». Området i syd anses å ha en maksimum tålegrense i forhold til fortetting på et sted mellom 60.000- 80.000 nye m2. Dette i tilegg til ca 36.000m2 bevarte arealer.

Campus Adamstuen
Campus Adamstuen

For Oslo – læringshall for alle

Vi foreslår å komplementere Oslo Campusstrategi med en campus tilrettelagt for en «interdisiplinær læringshall», der ulike institusjoner blandes i et «Mixing Chamber» som skal tilrettelegge for innovasjon og nytenkning. Campus Adamstuen blir et laboratorium hvor undervisning, forskning, helse, industri, og kultur møtes i produksjon av ny kunnskap. En interdisiplinær læringshall skiller seg fra andre utdanningsmiljøer ved at man kan orfølge en kunnskap og en misjon, og ikke et bestemt fag.

For Adamsteun – bydelssenter

Vi foreslår en fullstendig byintegrert campus som fungerer som et bydelssenter for nabolaget, som er åpen hele døgnet og som tilbyr offentlige funksjoner på bakkeplan. «Læringshallen» er aktiv hele døgnet, har nabolagsfunksjoner (inkl. flerbrukshall) og bruker folket, byen og bygulvet som en daglig ressurs. Dette gir sterke føringer i måten campus bør utformes.

Programmering

For å oppnå en byintegert campus kan ikke programmering av området overlates til tilfeldighetene eller markedet, men innarbeides i bestemmelsene for området på en systematisk måte. Vi har identifisert tre hovedkomponenter som skal samspille funksjonsmessig: nabolaget, en videregående skole samt universitetsformål. Vi mener at «Læringshallen» kan tilby en unik møteplass for disse gruppene. I tillegg vil næringsliv, offentlige virksomheter og byens befolkning påvirke totaliteten. Vi foreslår at campus etableres med en stor andel boliger (studentboliger, student/forskerhotell, utleie m.m.) i tillegg til undervisningsformålene. Denne andelen er anslått til ca 30% av totaliteten. Sammen med bydelsaktiviteter, serveringssteder, flerbrukshall m.m. vil dette være med å skape aktivitet på campus hele døgnet.

Eiendommene – fortetting og bevaring

Vi foreslår å fortette og øke eiendomspotensialet syd i studieområdet, mens nordre del videreutvikles til en bydelspark med tilhørende kommunale tilbud. (inkl. barnehage, ball løkke, dyrking etc). Dette er bygget på en idé om å både utnytte og bevare eksisterende kulturmiljøer, identiteter og miljø-
potensialer.

 

Campus Adamstuen
Campus Adamstuen


Relaterte
prosjekter

Se flere