Bergen Helikopterbase

Bergen Helikopterbase

Bergen Helikopterbase

I Nygårdsfyret er strategien å skape et særegent og ikon­isk bygg, som samtidig er stedsspesifikt og funksjonssp­esifikt, løst innenfor et helhetlig grep. Byggets spesielle funksjon på en offentlig tilgjengelig tomt tillater at det skapes en «skred­dersøm» der optimalisering for programmet, forholdet til omgivelsene og arkitekturen sees i sammenheng. Prosjektet foreslår å minimere byggets fotavtrykk og overdekket areal inn­enfor reguleringen, og samtidig gjøre helikopterbasen til en opplevelse og en attraksjon i parkdraget langs Store Lungegårdsvann, både visuelt og funksjonelt. Under landingsplattformen skapes et nytt byrom som inkluderer en offentlig «plattform» for aktivitet, opphold og kon­takt med vannkanten.

/ Arkitektur

Status  1.pris konkurranse 2023 - Pågående

Oppdragsgiver  Helse Bergen

Lokasjon  Bergen, Norge

Størrelse  2.000 m2 BRA

Illustrasjoner  Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Hesselbrand

Prosjektgruppe  Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Hesselbrand, K. Apeland

Bergen Helikopterbase

Hovedfunksjonene på kote +14 reflekteres i bygningens arkitektoniske utforming. Plattform, hangar og snuareal for sykebil danner grunnlaget for et sirkulært design, der bygningskroppen ikke er større enn nødvendig, men samtidig fleksibel for endringer i videre prosjektering uten at designkonseptet svekkes. Ved at plattform og bygg er integrert i et felles formspråk fremstår bygningen som helhetlig, og rommet under plattformen får et mindre infrastrukturelt preg.

Bergen Helikopterbase

Prosjektet tilrettelegger for offentlig rom på to nivåer, som begge er forbundet med promenaden langs vannet. På kote +6 videreføres gang- og sykkelveien under plattformen med en utvidelse som gir plass og fleksibilitet til ulike typer opphold. Langs vannet foreslås en gangvei på kote +1-3 som ivaretar kontakten med naturen under et delvis overdekket oppholdsareal, langs den solfylte sørsiden av plattformen. Det foreslås at vannkanten utformes mer variert og naturlig enn dagens vannkant, for å bidra til det biologiske mangfoldet og styrke stedets økologi.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Bergen Helikopterbase

I Nygårdsfyret er alle funksjoner som drar nytte av umiddelbar nærhet til hangaren lagt på plattformnivå, kote +14. Dette sikrer effektivitet ved uttrykning og daglig drift.

På plan 2, kote +10, er arbeidsfunksjoner og private funksjoner samlet på ett plan. Dette skaper nærhet og effektivitet i arbeidshverdagen, og gir mulighet for flerbruk/sambruk av arealer.

Plan plan 1, kote +6, plasseres sykkelparkering, parkering for ansatte og legebil i et halvklimatisert rom innenfor bygningens fotavtrykk. På denne måten skjermes det offentlige rommet langs gangveien for parkering, uten at man må bygge en full parkeringskjeller.

Bergen Helikopterbase
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Bergen Helikopterbase

Prosjektet har en helhetlig tilnærming til bærekraft, der bygningsmessig robusthet og varighet reflekteres i arkitektonisk opplevelse og sosialt inkluderende uterom. Materialitet av høy kvalitet minimerer vedlikehold og forlenger bygningens levetid, samtidig som bygningselementer lettere vil kunne ombrukes på sikt. Byggets sirkulære geometri er i stor grad bygget opp av rettvinklede segmenter, som muliggjør en rasjonell konstruksjon og materialbruk.

Sosial bærekraft ivaretas ved å legge til rette for et godt arbeidsmiljø i helikop­terbasen, i kombinasjon med å skape et trygt og attraktivt byrom på bakke­plan. Promenaden langs Store Lungegårdsvann styrkes ved at byrommet under bygget innbyr til ulike typer aktivitet, inklusiv utvidelsesmulighet for skulpturparken og skateboardfasilitetene ved Amalie Skram vgs. Vannkanten til­bakeføres til et naturlig miljø, der biologisk mangfold styrkes gjennom restau­rering av kantens opprinnelige økologiske systemer. Gangveien på kote +1-3 tilgjengeliggjør vannet for besøkende, uten å komme i konflikt med naturen.

Bergen Helikopterbase


Relaterte
prosjekter

Se flere