DNA Gangbro

DNA Gangbro

DNA Gangbro

Konkurranseforslaget er utformet med mål om å skape et interessant forhold mellom ny gangbro og en større nærliggende eldre stålbro. Broen er satt sammen av en gang- og en sykkelbane som danner horisontale linjer som spiller på refleksjonene i vannet av den gamle stålbroen. Bæresystemet består av et fagverk rotert rundt sin egen akse og stabilisert av stivheten i dekkene i gang- og sykkelbanene. Midtveis på broa blir fagverket helt horisontal og det dannes et møte mellom de to dekkene, gående og syklende.

/ Landskap

Status  Åpen konkurranse 2010

Oppdragsgiver  Maribo By

Lokasjon  Maribo, Slovenia

Prosjektgruppe  Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Dipl.Ing Florian Kosche

DNA Gangbro
DNA Gangbro